NEN 3140-implementatie

Alles over de belangrijkste veiligheidsnorm in de elektrotechniek. Met een eenvoudig stappenplan om NEN 3140 op te zetten, te implementeren en te borgen binnen jouw organisatie.

Implementatie & borging in 8 stappen

Om de NEN 3140 binnen jouw organisatie op te zetten, te implementeren en te borgen heeft ROVC een stappenplan ontwikkeld. Samen met jou dragen we zorg voor het in kaart brengen van de veiligheidsrisico’s van uw organisatie en activiteiten. Vervolgens krijg je een advies en helpen wij van A t/m Z met de implementatie en borging van het veiligheidsbeleid. Het stappenplan ziet er globaal als volgt uit:

Stap 1. Inventarisatie

Samen inventariseren we de huidige situatie op het gebied van veilig werken in jouw elektrotechnische omgeving. Van monteurs tot leidinggevenden en personeelszaken; iedereen die met veiligheid te maken krijgt wordt in dit stadium betrokken. Deze analyse resulteert in een rapport en omvat:

 • Beoordeling van de organisatie
 • Staat van de elektrische installaties
 • Mogelijke elektrische risico’s
 • Omschrijving van de handelingen aan elektrotechnische installaties

Stap 2. Concept aanwijzingsbeleid 

Voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden benoemen (aanwijzen) we eerst een aantal functies, zoals:

 • Installatie- of Werkverantwoordelijke
 • Vakbekwaam Persoon 
 • Voldoend Onderricht Persoon
 • Leek

Uit het concept aanwijzingsbeleid vloeit automatisch voort wie nog bijgeschoold dient te worden en welke opleiding(en) benodigd zijn voor een benoeming. P&O, HRM en leidinggevenden betrekken we hier nauw bij.

Stap 3 Definitief aanwijzingsbeleid 

In het aanwijzingsbeleid worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functies schriftelijk vastgelegd. De werkgever en de werknemers die voor een benoeming voldoende zijn opgeleid ondertekenen ieder een aanwijzingsformulier. Hierin wordt o.a. opgesteld: 

 • aan welke installaties zij mogen werken 
 • welke handelingen zij mogen uitvoeren

Stap 4. Concept werkprocedures- en voorschriften 

Er wordt een begin gemaakt met het opstellen van procedures, werkvoorschriften en veiligheidseisen om een veilige uitvoering van werkzaamheden te kunnen garanderen. Het uitvoerende personeel wordt hierover geïnstrueerd en de periodieke instructie wordt vastgesteld. Ook derden worden in dit stadium op de hoogte gebracht van de geldende procedures, werkvoorschriften en vergunningen. 

Stap 5. Gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Er moet een veilige en werkbare situatie komen. Daarbij hoort ook de inventarisatie van de gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen die reeds in het bedrijf aanwezig zijn. Dit geeft inzicht in welke hulpmiddelen nog benodigd zijn om alle elektrotechnische werkzaamheden volgens de NEN 3140 uit te voeren.

Stap 6. Definitieve werkprocedures- en voorschriften 

Op basis van stap 1 en 2 kunnen de werkprocedures- en voorschriften nu concreet worden ingevuld, bijvoorbeeld voor:

 • Spanningsloos werken
 • Onder spanning werken
 • Werken in nabijheid van actieve delen
 • Werken onder risicovolle omstandigheden 

Alle overige afspraken voor een veilige en universele manier van werken beschrijven we in een bedrijfsprotocol.

Stap 7. Opzetten keuringen van elektrische arbeidsmiddelen en installaties

Het opzetten van onderhoudsprocedures en keuringen van elektrische arbeidsmiddelen en installaties. Volgens de NEN 3140 moeten deze periodiek geïnspecteerd worden met een schriftelijke vastlegging in een keuringsrapport. Denk bijvoorbeeld aan boormachines, lastrafo’s, machines of complete verdeelinrichtingen en besturingskasten. Bij een afkeuring kan besloten worden tot reparatie of vervanging van het apparaat zodat de veiligheid geborgd blijft.

Stap 8. Opstellen veiligheidshandboek 

Het complementeren van het handboek voor elektrotechnische installaties en machines zorgt ervoor dat er aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Iedereen kan de afspraken, die voortkomen uit voorgaande stappen, in het handboek nalezen. Het fungeert als naslagwerk, waardoor alle medewerkers- ook nieuwe- weten waar ze aan toe zijn. 

Download de brochure

Voor een goed geborgd veiligheidsbeleid in jouw organisatieDownload brochure (3 MB)

Meer informatie?

"Ik adviseer je graag over de implementatie van de NEN 3140 binnen de organisatie. Bel of mail mij voor een persoonlijk advies!"

Monique Fransen
Monique FransenMedewerker binnendienst
Bel 0318 - 698 609