Na de mbo-opleiding Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw weet je alles over storingen aan het werktuigbouwkundige deel van machines en installaties.

Doel

Als eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw ben je werkzaam bij industriële en toeleverende bedrijven van (half)producten en (half)fabricaten. Binnen deze bedrijven werk je bij een technische dienst of op de afdeling storing- en onderhoud. Je signaleert, analyseert en verhelpt storingen aan het werktuigbouwkundige deel van machines en installaties. Daarnaast voer je eenvoudige werkzaamheden uit in het elektrotechnische deel van machines en installaties.   

Niveau: Mbo-3
Duur: 2,5 jaar 
Crebo: 25306
Vakgebied: Aandrijftechniek, Werktuigbouw
Aanmelden Vraag een offerte aan
De mbo-opleiding Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw maakt je breed inzetbaar op een Technische Dienst of afdeling storing- en onderhoud. Om toegelaten te worden, moet je 23 jaar of ouder zijn of in het bezit van een mbo-2 diploma (of: vmbo-kader, vmbo-tl of havo). Ook moet je werkgever een erkend leerbedrijf zijn of willen worden.  

Waarom deze mbo-opleiding volgen?

 • Technische vaardigheden staan centraal
 • Gericht op service en onderhoud
 • Flexibel en modulair
 • Het hele jaar door starten
 • Vrijstelling door eerder gevolgde ROVC-cursussen

Je krijgt tijdens de mbo-opleiding Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw kennis en inzicht in de volgende onderwerpen: 

 • De functie en werking van standaard werktuigbouwkundige componenten 
 • De opbouw en werking van standaard krachtbronnen, werktuigen en (productie)machines 
 • Monteren van componenten van krachtbronnen, werktuigen en (productie)machines
 • Lezen van technische tekeningen en schema's

De mbo-opleiding Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw is opgebouwd uit verschillende ROVC-cursussen en trainingen. In 2,5 jaar, afhankelijk van eventuele vrijstellingen, doorloop je de volgende cursussen:

Als monteur word je regelmatig gevraagd nieuwe medewerkers, uitzendkrachten of stagiairs te begeleiden. Vaak heeft dat meer voeten in de aarde dan in eerste instantie gedacht. Een goede instructie en begeleiding is van groot belang om nieuwe collega’s op gang te helpen en ergernissen te voorkomen. Deze cursus biedt je praktische handvatten om dit effectief aan te pakken.

Meer informatie over deze cursus

Als servicemonteur komt er meer op je pad dan alleen technische klussen. Lastige situaties en boze klanten vergen specifieke (communicatieve) vaardigheden om tot oplossingen te komen naar tevredenheid van de klant en jouw bedrijf. Tijdens deze cursus word je bewust van de ambassadeursrol die je vervult en leer je omgaan met lastige situaties.

Meer informatie over deze cursus

Tijdens deze cursus ga je onder meer aan de slag met het vervangen en in gebruik nemen van componenten. Je leert storingen opsporen, storingen verhelpen en planmatig onderhoud en inspecties uitvoeren. De onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod komen zijn: technische begrippen dieselmotoren, motoronderdelen van een dieselmotor, evenals brandstofpompen en –verstuivers, smeer- en koelsystemen, start- en laadsystemen, lucht- en uitlaatgassystemen, motormanagementsystemen, conventionele dieselbrandstofsystemen en common-railsystemen.

Meer informatie over deze cursus

Schriftelijk rapporteren is een onderdeel van jouw werkzaamheden als monteur. Vaak neemt dit vrij veel tijd in beslag. Voordat je aan de rapportage begint moet jij je enkele vragen stellen, zoals: voor wie is het bestemd, wat wil de persoon weten, waar gaat het over en hoe breng ik het over? Aan de hand van de antwoorden kun je snel en effectief een rapportage opstellen.

Meer informatie over deze cursus

Tijdens de cursus Elektrotechniek - basis doe je basiskennis op van elektrotechnische installaties en apparatuur. Je leert hoe je eerstelijnsstoringen verhelpt, eerstelijnsonderhoud uitvoert en hoe je (zintuiglijke) technische inspecties doet. Je maakt kennis met de volgende onderwerpen: elektrotechnische begrippen, verdeelinrichtingen, elektrotechnische beveiligingscomponenten, meetapparatuur en meettechniek, relaistechniek en elektrische aandrijftechniek.

Meer informatie over deze cursus

Tijdens de cursus Hydrauliek vergroot je jouw vakkennis op het gebied van de werking van hydraulische installaties en apparatuur, zowel gesloten als open systemen. De ingebruikname van installaties wordt behandeld en verder komen storingzoeken en verhelpen, planmatig onderhoud en het uitvoeren van inspecties aan bod. De volgende onderwerpen worden behandeld: technische begrippen hydrauliek, hydraulische drukregelventielen, schakelventielen, stroomregel / proportionaalventielen, hulpapparatuur, cilinders, pompen en hydromotoren.

Meer informatie over deze cursus

Op het gebied van elektrische veiligheid stelt de Arbowet eisen om werknemers in het bedrijfsleven zo veilig en gezond mogelijk te laten werken en ze te beschermen tegen mogelijke elektrotechnische gevaren als elektrocutie, kortsluiting en brandgevaar. Deze cursus geeft een volledige instructie om de werkzaamheden op een veilige en correcte manier uit te voeren volgens NEN 3140.

Meer informatie over deze cursus

De cursus Onderhoudstechniek gaat in op de moderne denkwijzen van onderhoud en moderne technieken op het gebied van conditiebewaking. Tijdens deze cursus vergroot je jouw vakkennis van onderhoud aan mechanische aandrijfsystemen. Je gaat onder meer aan de slag met het monteren en afstellen van mechanische componenten. Je leert storingen signaleren, planmatig onderhoud en inspecties uitvoeren. De onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod komen zijn: mechanische aandrijftechniek, onderhoudsstrategie en -concepten, kostenbewust onderhoud, productiviteit, conditiemetingen aan aandrijfsystemen, smeersystemen, monteren en demonteren. 

Meer informatie over deze cursus

Tijdens de cursus PLC - Industriële automatisering - basis doe je basiskennis op van industriële installaties en apparatuur. Je leert hoe je eerstelijnsstoringen verhelpt, eerstelijnsonderhoud uitvoert en hoe je (zintuiglijke) technische inspecties doet. Je maakt kennis met de volgende onderwerpen: technische begrippen besturingstechniek, sensoren, hoofdschakelelementen, uitvoerorganen, logische functies (AND, OR, NOT), PLC/HMI -hardware, PLC-software, sequentiële besturingen en combinatorische besturingen. 

Meer informatie over deze cursus

Tijdens de cursus Pneumatiek vergroot je jouw vakkennis op het gebied van de werking van pneumatische installaties en apparatuur. Het vervangen, repareren en de ingebruikname van pneumatische installaties wordt behandeld en verder komen storingzoeken en verhelpen, en het uitvoeren van inspecties aan bod. De volgende onderwerpen worden behandeld: technische begrippen pneumatiek, pneumatische cilinders en motoren, (elektro)pneumatische stuurventielen, sensoren en signaalgevers, luchtconditionering, compressoren perslucht, regelapparatuur perslucht, afdichtingen pneumatiek, SFC/Bewegingsdiagram en schematechniek pneumatiek.

Meer informatie over deze cursus

Opdrachtgevers in de industrie en bouwnijverheid eisen vaak van bedrijven die werkzaamheden uitvoeren dat zij VCA-gecertificeerd zijn. Een vereiste voor het VCA-certificaat is dat alle operationele medewerkers over een diploma Basisveiligheid VCA beschikken. Je toont hiermee aan goed op de hoogte te zijn van risico's en voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Meer informatie over deze cursus

Keuzedelen

Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van de mbo-opleiding. Het keuzedeel is een verrijking van de opleiding. Hiermee kun je jouw vakmanschap verbreden of verdiepen. Uit de onderstaande keuzedelen kun je een keuze maken:

Deze cursus is een keuzedeel en kan daardoor een onderdeel zijn van een mbo-opleiding. Het keuzedeel ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening is gericht op bijdragen aan kwaliteitszorg en arbeidsomstandigheden en het verlenen van EHBO en BHV. 

Meer informatie over deze cursus

Tijdens de cursus Centrifugaalpompen verdiep je je in vakkennis op het gebied van de werking en het onderhoud van centrifugaalpompen. Het vervangen, repareren en de ingebruikname van centrifugaalpompen wordt behandeld en verder komen storingzoeken en verhelpen, planmatig onderhoud en het uitvoeren van inspecties aan bod. De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod: technische begrippen pomptechniek, centrifugaalpompen, pomponderdelen, asafdichtingen, pompmaterialen, conditiemetingen en pompsystemen met centrifugaalpompen.

Meer informatie over deze cursus

Deze cursus is een keuzedeel en kan daardoor een onderdeel zijn van een MBO-opleiding. Dit keuzedeel Duurzaamheid in beroep C richt zich op het opdoen van praktische kennis en vaardigheden betreffende duurzaamheid in de eigen leefwereld en in de beroepspraktijk. 

Meer informatie over deze cursus

Tijdens de cursus Elektrisch schakelen vergroot je jouw vakkennis over industriële elektrotechniek. Je gaat onder meer aan de slag met het repareren, vervangen en in gebruik nemen van elektrische componenten. Je leert storingen opsporen en verhelpen en planmatig onderhoud en inspecties uitvoeren. Daarbij staat het lezen van elektrische schema’s centraal. De onderwerpen die tijdens deze cursus uitvoerig aan bod komen zijn: elektrotechnische begrippen, meetapparatuur en meettechniek, industriële relais, draaistroommotoren, draaistroommotorschakelingen en bijbehorende beveiligingscomponenten, softstarters, frequentieregelaars en signalering en bediening.

Meer informatie over deze cursus

Deze cursus is een keuzedeel en kan daardoor een onderdeel zijn van een MBO-opleiding. Dit keuzedeel Fit, veilig en gezond werken richt zich op fysieke en psychosociale arbeidsrisico's en leefgewoontes die van invloed zijn op werk. 

Meer informatie over deze cursus

Tijdens de cursus PLC - Industriële automatisering vergroot je jouw vakkennis over besturingstechnieken. Het vervangen, repareren en de ingebruikname van installaties wordt behandeld en verder komen storingzoeken en verhelpen, planmatig onderhoud en het uitvoeren van inspecties aan bod. De volgende onderwerpen worden uitvoerig behandeld: technische begrippen besturingstechniek, sensoren, hoofdschakelelementen, uitvoerorganen, logische functies (AND, OR, NOT), PLC/HMI-hardware, PLC-software, sequentiële besturingen en combinatorische besturingen.

Meer informatie over deze cursus

Werken en leren

Deze mbo-opleiding is een BBL-opleiding. Werken en leren wordt gecombineerd. Je volgt 1 avond in de week de opleiding in jouw eigen regio en 4 tot 6 dagen per jaar in Ede voor een praktijkdag of korte training. Je kunt er ook voor kiezen de opleiding overdag te volgen in gemiddeld 1 dag per week. Dit zal dan deels in jouw eigen regio zijn en deels in Ede. De rest van de week ben je aan het werk en daar pas je het geleerde in de praktijk toe, de zogeheten beroepspraktijkvorming (BPV).

Overige onderdelen

Opleiden vanuit en voor de praktijk staat centraal in de ROVC-opleidingen. Tijdens deze mbo-opleiding oefen je dan ook regelmatig in het unieke ROVC TechCenter (een practicumruimte van ruim 3.000 m2) op veilige, moderne practicuminstallaties. De opdrachten zijn gebaseerd op situaties die je in de praktijk tegenkomt en worden uitgevoerd onder deskundige leiding. Daarnaast werk je tijdens de lessen veelvuldig met praktijkcases (ook die van jou) en gebruikt de docent voorbeelden uit zijn eigen werkpraktijk. 

Als je alle onderdelen van de mbo-opleiding hebt behaald, dan is jouw portfolio compleet, ben je klaar voor de afsluitende Proeve van bekwaamheid.

De ROVC-cursussen heb je afgesloten met een diploma en de trainingen met een certificaat. De verplichte vakken zoals taal en rekenen heb je afgesloten met het diploma. Daarnaast heb je alle BPV-opdrachten afgerond en zijn deze als voldoende beoordeeld.

De Proeve van Bekwaamheid is de eindopdracht van jouw opleiding. Dit is een opdracht, zoals je die in de beroepspraktijk kunt verwachten, waarin alle elementen (kerntaken en werkprocessen) van de mbo-opleiding terugkomen. Twee examinatoren beoordelen jouw Proeve van Bekwaamheid op:

 • Het proces – hoe heb je de opdracht uitgevoerd? 
 • Het resultaat – het product: wat heb je gemaakt? 
 • Het criteriumgericht interview – waarom heb je bepaalde keuzes gemaakt? 

Als je de Proeve van Bekwaamheid behaalt, ontvang je het diploma.

Mbo-opleidingen worden modulair aangeboden en worden opgebouwd uit diverse ROVC-cursussen. Iedere mbo-opleiding is dan ook een persoonlijk maatwerktraject. Wil je weten wat deze mbo-opleiding kost in jouw specifieke situatie? Maak dan gebruik van het opleidingsplan.

Opleidingsplan Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw

Bespaar op de kosten van een MBO-opleiding!
Voor onze mbo-opleidingen zijn diverse subsidiemogelijkheden. Alle informatie vind je bij mbo-subsidies.

Je ontvangt all-in service, wat bestaat uit:

Catering & lesmateriaal

Catering & lesmateriaal

Lesmateriaal en catering, bestaande uit koffie/thee en lunch of diner, zijn altijd inbegrepen. Je komt dus niet voor onverwachte kosten te staan.

Praktijkoefening

Praktijkoefening

Opleiden vanuit de praktijk staat centraal. De docent komt uit het werkveld en gebruikt veel praktijkcases. Het oefenen van vaardigheden voer je uit op echte installaties in ons uitgebreide practicum of op de eigen locatie.

Keuze en kwaliteit

Keuze & kwaliteit

Kies uit meer dan 160 opleidingen, cursussen en trainingen, 45 locaties en diverse startdata of geef jouw wensen hiervoor aan. Je profiteert altijd van de vertrouwde ROVC-kwaliteit met focus op service en praktijk.

Studieadvies nodig? 0318 - 698 697